Perhevapaat

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada vapaaksi työstä aika, jolta hän saa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Perhevapaiden tarkoituksena on lähes aina oman lapsen hoitaminen. Pakottava perhesyy voi kuitenkin tarkoittaa muutakin perhettä kohdannutta äkillistä tapahtumaa, joka vaatii työntekijän läsnäoloa.

Perhevapaita voivat käyttää lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat vanhemmat. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on myös lapsen sillä vanhemmalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Perhevapaalla tarkoitetaan sitä, että työntekijä jää:

 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalle
 • hoitovapaalle
 • osittaiselle hoitovapaalle
 • tilapäiselle hoitovapaalle
 • on poissa pakottavista perhesyistä
 • määräaikaisesti pois perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi.

Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, kunhan työntekijä ilmoittaa vapaasta työnantajalle laissa säädetyllä tavalla. Osittaisen hoitovapaan osalta työnantaja voi tietyissä tapauksissa kieltäytyä antamasta vapaata.


Lisätietoja:
Muutoksia perhe-etuuksiin 2016

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärät pienenevät 0,4 %. Vähimmäismääräinen päiväraha laskee 24,02 eurosta 23,93 euroon päivässä. Kela muuttaa maksussa olevia vähimmäismääräisiä päivärahoja automaattisesti.

Vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotettu päiväraha poistettaan ja päiväraha määräytyy 70 %:n korvausasteen mukaan nykyisen 75 %:n sijaan. Muutos koskee vuonna 2016 alkavia vanhempainpäivärahakausia.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä osittainen ja joustava hoitoraha pienenevät vuoden 2016 alussa 0,4 %. Kela muuttaa maksussa olevia lastenhoidon tukia automaattisesti.

Lapsilisää ei jatkossa enää tarkisteta kansaneläkeindeksillä. Näin lapsilisän euromäärät säilyvät samoina kuin vuonna 2015.

Lapsilisän määrät vuonna 2015 ovat yhdestä lapsesta 95,75 euroa, toisesta lapsesta 105,80 euroa, kolmannesta lapsesta 135,01 euroa, neljännestä lapsesta 154,64 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 174,27 euroa. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa jokaisesta lapsilisään oikeuttavasta lapsesta.

Elatustuen ja elatusavun määrät pienenevät 0,26 %. Muutos perustuu elinkustannusindeksin laskuun. Elatustuki on ensi vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Kela muuttaa maksussa olevan elatustuen automaattisesti.

Lähde: Pardia 4.1.2016 http://www.pardia.fi/?x43=8957963

Muutoksia Kelan maksamien etuuksien ennakonpidätykseen

Vuodenvaihteesta alkaen monen Kelan maksaman etuuden ennakonpidätysprosentti muuttuu. Jos etuuksien ennakonpidätyksen perusteena käytetään palkkaa varten annettua verokorttia, pidätysprosentti on tammikuun alusta alkaen vähintään 25 prosenttia aiemman 20 prosentin sijaan.  

Veronalaista etuutta saava asiakas voi halutessaan toimittaa Kelaan muutosverokortin, joka on tarkoitettu etuuden maksamista varten. Tällöin ennakonpidätys tehdään uuden verokortin prosentin mukaisesti.

Muutos koskee seuraavia etuuksia:

•    erityishoitoraha
•    erityisäitiysraha
•    isyysraha
•    kotihoidon tuki
•    kuntoutusraha
•    sairauspäiväraha
•    vanhempainraha
•    äitiysraha

Enintään vähimmäismääräisenä maksettavasta päivärahaetuudesta ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin 20 prosentin mukaisesti.

Muutos ei koske peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja vuorottelukorvausta. Näistä ennakonpidätys on edelleen 20 prosenttia. Opintorahan ennakonpidätys on 10 prosenttia. Näitä etuuksia varten ei tarvitse toimittaa verokorttia Kelaan.

Lähde: Pardia

 4.1.2016 http://www.pardia.fi/?x43=8957963

Vapaasta ilmoittamisen määräajat

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa.

Erityistilanteet vapaan ilmoittamisessa:

 • Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi.
 • Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava kahden kuukauden ilmoitusaikaa.
 • Jos kahden kuukauden ilmoitusaikaa ei ole mahdollista noudattaa, koska puoliso menee töihin, työntekijällä on oikeus jäädä vanhempainvapaalle kuukauden ilmoitusajalla. Se kuitenkin edellyttää, ettei työnantajan toiminnalle aiheudu vakavaa haittaa. Tällöin työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisen perusteena olevista seikoista.

Jos työntekijä ja työnantaja eivät toisin sovi, perhevapaan voi keskeyttää tai sen ajankohtaa siirtää ainoastaan perustellusta syystä. Yleensä tämä edellyttää, että lapsen hoitojärjestelyt muuttuvat  merkittävästi.

Vapaan ajankohdan muuttamisessa huomioitavaa:

 • Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta.
 • Työntekijä saa varhentaa äitiysvapaan sekä muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysvapaan ajankohdan, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on tällöin ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.
 • Ottolapsen vanhempi saa perustellusta syystä muuttaa ennen vapaan alkamista vapaan ajankohtaa ilmoittamalla siitä työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista.

Työhön paluu perhevapaiden päättyessä

Perhevapaiden päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa, työsopimuksen mukaista työtä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä.


Ansiot ja etuudet perhevapaiden aikana

Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Monissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu palkan maksamisesta muun muassa äitiysvapaan ja lapsen äkillisestä sairastumisesta johtuvien lyhytaikaisten poissaolojen eli tilapäisen hoitovapaan ajalta.

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Jos työnantaja maksaa vapaalla olevalle työntekijälleen vapaiden ajalta palkkaa ja lomapalkkaa tai lomakorvausta, voi työnantaja hakea niistä korvausta Kelasta. Lisätietoja kela.fi-verkkopalvelusta.Sivua viimeksi päivitetty: 25.10.2018