Tätä meillä ei olisi ilman ammattiliittoja

Reilut 90 vuotta sitten tuli voimaan työsopimuslaki – ammattiliittojen ajama – joka takasi 4–7 päivän vuosiloman. Kuinka pitkä vuosilomasi olisi vuonna 2016, jos ammattiliittoja ei viimeiseen sataan vuoteen olisi ollut?

Tällä sivulla on muutamia vuosilukuja, päätöksiä, lakeja ja sopimuksia, joiden tuottamaa turvaa ja vapautta on helppo pitää itsestään selvänä. Mutta tämä ja paljon muutkin on saatu aikaan ammattijärjestöjen ja niiden aktiivisten jäsenten sitkeällä työllä: neuvottelemalla, sopimalla ja joskus taistelullakin.

1889 Asetus työväen suojelusta

1895 Tapaturmakorvauslaki

1917 8 tunnin työaikalaki

1922 Työsopimuslaki, vuosiloma 4–7 päivää

1923 Työehtosopimuslaki

1939 Vuosilomalaki, vuosiloma vakinaisissa töissä 5–12 päivää

1940 Tammikuun kihlaus: Suomen työnantajain keskusliiton antama julistus, jossa se tunnusti ja keskusjärjestö neuvotteluosapuoliksi työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä.

1946 Työsopimuslain uudistus, laki työriitojen sovittelusta ja laki työtuomioistuimesta. Työaikalain muutos pidentää vuosiloman 12–14-päiväiseksi.

1947 Valtakunnalliset työehtosopimukset muotoutuneet työehtosopimusjärjestelmäksi. Luottamusmiehet vakiintuneeksi osaksi suomalaista työelämää 

1948 Lapsilisälaki. Tapaturmavakuutuslaki.

1958 Työturvallisuuslaki

1959 Yleiseksi työajaksi 45 t/viikossa.

1960 Vuosilomalain muutos, vuosiloma 18–24 päivää. Työttömyysvakuutuslaki

1964 Valtion virkamiesten työsuhteiden neuvottelemista koskeva menettelytapalaki

1965 Siirtyminen 40 tunnin viikkotyöaikaan 

1966 Irtisanomissuojasopimus. Valtion eläkelaki

1967 Lomapalkkasopimus. Uusi ammattitautilaki

1968 Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus, ns. Liinamaa I. Indeksiehtojen poistaminen, vuokrien ja hintojen valvonta, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työnantajat alkavat periä jäsenmaksuja suoraan ammattiliittojen jäsenten palkoista 

1969 Luottamusmiessopimus 

1970 Työsopimuslain uudistus: irtisanomissuoja, luottamusmiesoikeudet, kokoontumisoikeus, syrjintäkielto. Toinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Liinamaa II: erorahajärjestelmä. Julkisen sektorin neuvottelu-, sopimis- ja lakko-oikeuden laajennus

1971 Sopimus työmarkkina- ja talouspoliittisesta kokonaisratkaisusta. Koulutussopimus ja tiedotussopimus. Vähimmäispalkkalaki. Julkisen sektorin valtakunnalliset työehtosopimukset. Valtion sektorin luottamusmiessopimus

1972 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu, lomaltapaluuraha 10 % lomapalkasta, sairausajan palkkaetujen parantaminen

1973 Vuosilomalain uudistus. Työsuojelunvalvontalaki

1974 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu, lapsilisien korotus, äitiysloma 7 kuukautta, verohelpotuksia, ansiokehitystakuu

1976 Työsuojelusopimus. Ryhmähenkivakuutus

1977 Talviloma

1978 Yhteistoimintalaki. Työterveyshuoltolaki. Talviloma vuosilomalakiin. Isyysloma 12 päivää.

1979 Talvilomaoikeuden laajennus

1980 Opintovapaalaki. Äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma. Ensimmäiset työehtosopimukset, jotka mahdollistivat, että sairaanlapsen hoitajana voi äidin suostumuksella olla myös lapsen isä

1981 Keskitetty työehto- ja talouspoliittinen ratkaisu, ansiosidonnaisen sosiaaliturvan parannus äitiys-, vanhempain- ja sairaspäivärahoissa

1984 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu, työajan lyhennys 16/32 tuntiin vuonna 1986. Ansiosidonnainen työttömyysturva. Laki irtisanomismenettelystä 

1985 Laki kotihoidontuesta

1987 Työturvallisuuslainsäädännön uudistus. Työsopimuslakiin syrjintäkielto työhönotossa. Aikuisten opintotuki. Tasa-arvolaki

1988 Työsopimuslain ja yhteistoimintalain uudistukset. Henkilörekisterilaki. Kotihoidontuki laajenee. Tulopoliittisen selvitystoimikunta asetetaan.

1990 Henkilörahastolaki

1991 Laittoman irtisanomisen korvauksen enimmäismäärän nosto. Vuosilomalain muutos.

1992 Loppiainen vapaapäiväksi

1995 Ulkomaisten työntekijöiden työehdot. Vuorotteluvapaa. Työaikalaki. 

1996 Päivähoitolaki. Työaikalain kokonaisuudistus. Epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva. Vuosilomalain osittaisuudistus. Yhteistoimintalain uudistus

1998 Työttömyysvakuutusrahaston perustaminen 

2000 Sopimus ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasokorotuksesta vuonna 2002

2001 Uusi työsopimuslaki. Neuvottelutulos työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmien uudistamisesta

2001 Isäkuukausi

2005 Muutosturvapaketti

2007 Uusi yhteistoimintalaki

2010 Sosiaalitupo, joka sisälsi muun muassa perusturvan parannuksia sekä ammatillisen kuntoutuksen ja osasairauspäivärahan laajentamisen

2012 Loma-ajan palkkaa koskeva parannus ja vuosiloman sairauskarenssin poistaminen

2014 Työttömyysturvan uudistukset: työssäoloehto lyheni kuuteen kuukauteen, omavastuuaika lyheni viiteen päivään ja työttömyysetuuksiin tuli 300 euron suojaosa.


Sivua viimeksi päivitetty: 6.10.2016