Valtion virka- ja työehtosopimus 2018-2020

Valtion henkilöstön oikeusasemasta säädetään virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa ja -asetuksessa ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuslaissa säädetään virkasuhteen ja työehtosopimuslaissa työsuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä.

Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja työehtosopimuksin virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista.

Tämän sopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Voit tutustua  valtion virka- ja työehtosopimus Valtiovarainministeriön sivulta.

Lisäksi aiheeseen liittyen Palkkaan liittyviä asioita
Neuvottelu- ja sopimustoiminta valtiolla

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli oma järjestösi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA) sekä Palkansaajajärjestö Pardia (STTK) ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK). 
 
Keskustason sopimuksia ovat valtion yleinen virka- ja työehtosopimus (ves), työaikasopimus, vuosilomasopimus,  sopimus matkakustannusten korvaamisesta sekä muut sopimukset, jotka sisältyvät valtion virka- ja työehtosopimukseen.
 
Virastokohtaisia sopimuksia ovat hallinnonala- tai virastokohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimukset. Näissä sopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmin esim. virastoissa noudatettavista palkkausjärjestelmistä, luottamusmiehistä ja heidän palkkioistaan sekä henkilöstön asemasta. SPJL:n neuvottelee jäsentensä tarkentavat VES:t eli virastoerien jakautumisen.

Sivua viimeksi päivitetty: 13.6.2018