Sisäisen turvallisuuden selonteko: Poliisien määrä tulisi nostaa 8 200 poliisiin vuonna 2030

Valtioneuvosto hyväksyi 20. toukokuuta sisäisen turvallisuuden selonteon. Selonteko on tärkeä asiakirja, jolla luodataan Suomen sisäisen turvallisuuden tulevaisuuden tarpeita. Selonteossa on tunnistettu toimintaympäristön muutos ja globaalin mittakaavan vaikutukset Suomessa, osaamisvaatimusten monikertaistuminen sekä viranomaisten lisäresurssien tarve. Selonteon mukaan poliisien määrä tulisi nostaa noin 8 200 poliisiin vuonna 2030. Ilman merkittävää lisärahoitusta nykyisillä kehyksillä, leikkauksineen, ei näihin tavoitteisiin tulla pääsemään.

Suomen säilyttäminen tulevaisuudessa maailman turvallisimpana maana edellyttää panostusta sisäisen turvallisuuden laadukkaisiin palveluihin ja osaavaan henkilöstöön. Näin todetaan tuoreessa sisäisen turvallisuuden selonteossa. Siinä on kattavasti tunnistettu monimuotoinen ja vaativa turvallisuusympäristö sekä viranomaisten perustehtävien muuttuminen yhä vaativammiksi.

Selonteon mukaan tavoitteena on turvata poliisin riittävä läsnäolo ja hälytysvaste kaikkialla Suomessa niin normaalioloissa kuin häiriötilanteissa, ennalta ehkäisevän painopisteen vahvistaminen sekä kyky torjua myös lievempiä rikoksia. Tämä tarkoittaisi arviolta 8 200 poliisia vuonna 2030, mikä olisi saavutettavissa ilman merkittäviä lisäinvestointeja poliisikoulutusjärjestelmään.

Selonteon mukaan pelkästään sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon pysyvän henkilöstömäärän säilyttäminen vuoden 2020 tasolla edellyttää lisäresursseja. Miltei samaan hengenvetoon todetaan, että valtiontalouden epävakaiden näkymien johdosta sisäisen turvallisuuden lisäresurssitarpeisiin ei voitane julkisen talouden suunnitelmakaudella 2022–2025 vastata tarvetta vastaavalla tavalla.

Poliisin koulutusmäärät on mitoitettu hallitusohjelman mukaiseen poliisien määrän nostoon 7500 poliisiin. Näillä kehyksillä ilman akuuttia lisärahoitusta edessä on jo nyt tilanne, jossa kaikille valmistuville poliiseille ei ole tarjolla virkoja. SPJL:n valtuusto: kaikki valmistuneet poliisit on työllistettävä NYT!

Sisäministeri Maria Ohisalo tarkensi tiedotustilaisuudessa, että kyseessä on eduskunnan parlamentaarisessa työryhmässä valmisteltu selonteko, jossa esitettyihin yhdessä mietittyihin lukuihin tulisi sitoutua pitkäjänteisesti yli hallituskausien. ”Kehystason päälle pitää pystyä kasvattamaan turvallisuus- ja oikeushallinnon viranomaisten resurssia jatkuvasti”, ministeri tähdensi.

Kuten kansliapäällikkö Kirsi Pimiä tiedotustilaisuudessa vahvisti, kehyspäätös ei tue tätä kasvuajattelua.

SPJL pitää erittäin hyvänä yhteistä tahtotilaa poliisien määrän nostamiseen ja sisäisen turvallisuuden resurssivajeen paikkaamiseen. Tahtotila ei kuitenkin riitä ilman konkreettisia panostuksia. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2022–2025 sisäministeriön hallinnonalaan kohdistuu 7 miljoonan euron leikkaukset alkaen vuodesta 2023. Säästövaraa ei ole sen enempää kehittämishankkeissa kuin kalustossakaan. Selonteon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia, ja nyt ne jätetään lisärahoituksen ja tulevien hallitusten hoidettavaksi.

Tähän on kiinnittänyt huomioita myös hallintovaliokunta, joka toteaa 4.kesäkuuta valtiovarainvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta antamassaan lausunnossa näin: ”Valiokunnalle esitettyjen laskelmien mukaan poliisimiesten määrä itse asiassa vähenee alkaen vuodesta 2022 tasolle 7 050 henkilötyövuotta ja saattaa pudota vuosina 2023—2025 tätäkin alemmaksi. Poliisilla on poliittisen ohjauksen mukaisesti tehty asianmukainen henkilöstösuunnitelma ja poliisikoulutus tuottaa suunnitellusti asetettujen tavoitteiden perusteella lisää poliisimiehiä. Kehys merkitsee kuitenkin väistämättä työssä olevien koulutettujen poliisimiesten määrän vähenemistä, jopa yhteistoimintaneuvotteluja irtisanomisineen. ”