Sopimusjärjestelmä: kuka neuvottelee?

SPJL jäsenistön osalta yleiset, koko valtion henkilöstöä koskevat virka- ja työehtosopimusneuvottelut käy Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, joka on valtiosektorin suurin palkansaajajärjestö. Valtiosektorin pääsopijajärjestöt (JUKO, JHL ja Pro) neuvottelevat sopimuksista Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa.

Jukolaiset liitot, siis myös SPJL, sopivat yhdessä tavoitteista, jotka JUKO tuo neuvottelupöytään. Pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pro keskustelevat yhteisistä tavoitteista ennen neuvottelujen alkua. SPJL:n hallitus hyväksyy liiton neuvottelutavoitteet, jotka toimitetaan JUKOon. Hallitus myös päättää liiton osalta neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne on JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja ja toimii ves-neuvottelijana JUKOn neuvottelupäällikön kanssa.

Kuvassa: Jonne Rinne ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo valtion virkaehtosopimusneuvotteluissa loppuvuodesta 2022.

Mistä neuvotellaan?

Ves-neuvotteluissa sovitaan palkoista ja erilaisista tekstikysymyksistä, kuten esimerkiksi vanhempainvapaan kestosta, hälytysrahasta ja työaikamääräyksistä. Sopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa asetetaan myös erilaisia työryhmiä kuten valtion palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä ja työaikatyöryhmä.

On kuitenkin monia tärkeitä asioita, joista päättää eduskunta eli ne eivät ole järjestöjen ja työnantajan sovittavissa. Yksi tällainen asia on eläkeikä. Myös hallinnonalojen resurssit ovat yksin eduskunnan päätettävissä. Näihin asioihin SPJL pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoin.

Tarkentavat ves-neuvottelut

Ves-neuvotteluissa sovitaan yleiskorotusten lisäksi myös mahdollisista tarkentavien erien sisällyttämisestä sopimukseen. Tarkentavia ves-neuvotteluja SPJL:n asiantuntijat käyvät suoraan työnantajan edustajien kassa eli Poliisihallituksen, sisäministeriön, oikeusministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Tarkentavissa virkaehtosopimuksissa sovitaan virastokohtaisista eristä eli miten ja mihin virastokohtainen erä käytetään.

Soveltamisohjeet

Sopimusten pohjalta laaditaan soveltamisohjeita. Tämä on jatkuva prosessi eli SPJL:n edustajat neuvottelevat työantajan edustajien kanssa soveltamisohjeista tarpeen mukaan pitkin sopimuskautta. Soveltamisohjeiden syntyminen poikkeaa sopimusten syntymisestä siinä, että työnantaja kirjoittaa neuvottelujen jälkeen sopimusohjeet eli niitä ei hyväksytetä SPJL:n hallituksessa. Yksimielisyyden saavuttaminen on kuitenkin tärkeää, koska ilman sitä soveltamisohjeiden toimivuus on kyseenalainen.

Miten SPJL:n jäsen voi vaikuttaa?

SPJL:n jäsenyhdistykset voivat tehdä liiton hallitukselle ja valtuustolle aloitteita palkkaukseen liittyvissä asioissa. Yksittäinen jäsen voi nostaa epäkohdan esiin omassa yhdistyksessään, joka voi viedä asian eteenpäin liitossa. Myös aluetoimikunnat voivat tuoda aloitteita liiton hallitukselle.

Jos jäsenyhdistys tai aluetoimikunta haluaa nostaa asian neuvottelutavoitteisiin, kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin, mieluiten kuukausia ennen neuvottelujen aloittamista.

Viimeksi muokattu: 12.6.2023.