Edunvalvonta

  • Varmistetaan jäsenistölle laadukkaat palvelussuhteet kaikissa tilanteissa

SPJL osallistuu aktiivisesti JUKOn ja Akavan toimintaan.
SPJL vaikuttaa JUKOn valtion virkaehtosopimuksen neuvottelutavoitteisiin ja  neuvottelee hallituksen antamin tavoittein mahdollisimman hyvät tarkentavat virkaehtosopimukset kattavasti koko jäsenistölle. 
Palkkausjärjestelmät tulee olla oikeudenmukaista, kannustavaa ja palkitsevaa.
Edunvalvontaa tehdään muokkaamalla yleistä mielipidettä jäsenistön eduksi sekä vaikuttamalla suoraan poliittisiin päättäjiin ja ylimpiin virkamiehiin. 
SPJL:n tulee valvoa, että työnantaja tarjoaa aiemman tasoisia tehtäviä muutosturvan aikana.

  • Taataan toimivat ja laadukkaat henkilöstön osallistumisjärjestelmät
     

SPJL neuvottelee ja sopii muuttuneisiin olosuhteisiin parhaiten istuvat luottamusmies-, työsuojelu- ja YT-sopimukset kaikilla sopimusaloilla
Aluetoimikuntien roolia vahvistetaan paikallisessa edunvalvonnassa.
Henkilöstön edustajien osaaminen ja jaksaminen varmistetaan laadukkaalla koulutuksella ja viestinnällä.
Varmistetaan, että jäsenten tukena on kattava ja osaava henkilöstön edustajien verkosto.

  • Ylläpidetään vahvaa taloutta ja osaamista
     

SPJL osallistuu aktiivisesti edunvalvontarakenteiden kehittämiseen Akavan ja JUKOn sisällä. Koko ketjun on toimittava saumattomasti ja kustannustehokkaasti jäsenistön parhaaksi.  
Huolehdimme SPJL:n henkilöstön, hallinnon ja henkilöstön edustajien osaamisesta suunnitelmallisesti.

  • Nykyaikaisella viestinnällä  lisätään liiton vaikuttavuutta ja toimintavalmiutta

Viestinnällä parannetaan liiton yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisätään viestinnällisin keinoin SPJL:n tunnettuutta ja tuodaan esille asiantuntemusta.
Tuotetaan viestintäratkaisuja, jotka helpottavat henkilöstön edustajien toimintaa. 
Lujitetaan jäsenten yhteenkuuluvuutta lisäämällä tietoisuutta liiton toiminnasta.


Sivua viimeksi päivitetty: 12.12.2018